Sociaal beleid

15 September 2018

Sociaal beleid

Herselt is een prachtige landelijke gemeente die terecht trots is op haar groene karakter. Het is een thuis om jaloers op te zijn. Maar wat ons écht uniek maakt, zijn de warme mensen. Dat willen we zo houden door ontmoetingsplaatsen te creëren waar je een praatje kan slaan en je buren kan leren kennen. We zorgen er ook voor dat elk kind en elke jongere zich kan uitleven en ontplooien. Gezinnen ondersteunen we waar mogelijk en ouderen laten we niet in de kou staan. We zorgen voor de sociale reflex in elk beleidsdomein. Onze concrete voorstellen Een sterk lokaal bestuur als voorwaarde voor een sterk sociaal beleid Een sterk lokaal sociaal beleid vraagt een sterke lokale overheid. Een gemeente die een gericht, participatief en horizontaal sociaal beleid voert. Dit wil zeggen dat we als gemeente zorgen dat alle verschillende diensten efficiënt samenwerken. We voorzien daarom in voldoende budget voor lokaal sociaal beleid. De integratie van het OCMW en de gemeente bieden hierbij mogelijkheden om efficiënter als één bestuur zorg op maat van iedereen te kunnen aanbieden. Verschillende diensten moeten actief samenwerken om mensen te helpen bij het vinden van de aangepaste dienstverlening. Dit kan via een goed werkend 'geïntegreerd breed onthaal' waar inwoners op een centrale plaats terecht kunnen met al hun vragen en zo automatisch naar de juiste diensten worden doorverwezen. Een opwaardering van het Sociaal Huis kan hierbij helpen om een sociaal netwerk op te bouwen rond de hulpbehoevenden. We willen de zorgnoden dan ook goed in kaart brengen door het uitbreiden van het overleg tussen alle partners. Zo betrekken we scholen, zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties en verenigingen mee in het beleid. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan 'Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan'. Dat is de kerntaak van de OCMW's. Een menswaardig bestaan heeft te maken met financieel welzijn, maar ook en vooral met kansen. Kansen op een degelijke woning, een job, vrijetijdsparticipatie en de garantie op ondersteuning om deze kansen te kunnen grijpen. De sociale reflex moet in elk beleidsdomein aanwezig zijn. We zorgen ervoor dat een sociale reflex in elk beleidsdomein ingebouwd wordt. Elke beslissing moet samengaan met een armoedetoetsing zodat ook de kwetsbare groepen niet worden uitgesloten. Het kan niet zijn dat maatregelen die genomen worden arme mensen nog dieper in de problemen brengen. Op deze manier brengen we een halt toe aan de groeiende kansarmoede. Ook moeten we signalen van kansarmoede bij kinderen sneller detecteren door bijvoorbeeld wijkgerichte en drempelverlagende speelinitiatieven. Samen met alle partners bouwen we opnieuw een netwerk rond deze families om hen te ondersteunen. Als gemeente moeten we actief zijn binnen het lokaal loket kinderopvang om op deze manier de mogelijkheden voor gesubsidieerde opvangplaatsen maximaal te kunnen aanbieden. Vervolgens moeten we actief op deze doelgroep toesatppen. Een kwalitatieve, inclusieve en financieel toegankelijke kinderopvang is de manier om vroegtijdig onderwijs te verzekeren en in te spelen op de noden van de gezinnen. Iedereen heeft recht op een degelijke woning. Hiervoor moeten we voorzien in voldoende betaalbare kwaliteitsvolle sociale woningen waarin maximaal duurzame technieken worden toegepast. Daarnaast helpen we de bewoners hun energiefactuur te beheersen. Dit kan door personen met een laag inkomen te ondersteunen via de derdebetalersfinanciering voor energiebesparende investeringen in hun woning, of door het aanbieden van een minimumregeling voor gas en elektriciteit. Een inclusieve, toegankelijke & buurtgerichte gemeente In Herselt moet iedereen zich thuisvoelen. Daarom creëren we ontmoetingsplaatsen waar iedereen een praatje kan slaan met zijn buren of dorpsgenoten. Tegen eenzaamheid en discriminatie verzetten we ons. Een concreet voorbeeld is de aanlag van een volkstuin in de buurt van het rusthuis: een plek waar jongeren en ouderen samen kunnen komen en het gevoel krijgen bij te dragen aan een positief project. Als we er ook nog scholen kunnen bij betrekken wordt het gegarandeerd een succes. We verlagen de drempel naar gezonde en lekkere voeding, bijvoorbeeld door gezonde en betaalbare maaltijden op school, door mensen te leren hoe ze zelf voor gezonde maaltijden kunnen zorgen, door moestuinprojecten en zelfpluktuinen te ondersteunen. We zoeken de ‘onzichtbare’ noden op via een wijkgericht beleid. Waarom niet elk jaar voor elke wijk een wijkoverleg organiseren tussen gemeente en bewoners. Zo houden we de vinger aan de pols over alle beleidsdomeinen heen en kunnen we burgers gericht informeren. We sporen burgers met gerichte campagnes aan om mee de zorg voor maatschappelijk kwetsbare inwoners op te nemen. Daarbij gaat speciale aandacht aan de groeiende groep (oudere) alleenstaanden die het vaak door de omstandigheden moeilijk hebben. Mantelzorgers spelen een cruciale rol in een zorglandschap dat steeds meer gedefinieerd wordt door de 'vermaatschappelijking van de zorg'. Zij verdienen een goede ondersteuning, ook vanuit de lokale besturen. Hiervoor richten we een gemeentelijk informatiepunt in voor mantelzorgers. Hier kan je terecht met alle zorgvragen en vind je als mantelzorger een overzicht van alle zorgdiensten. In afwachting van een Vlaamse mantelzorgpremie maken we ruimte voor een gemeentelijke mantelzorgpremie.