Communicatie, transparantie en participatie

13 September 2018

Communicatie, transparantie en participatie

De kracht van een gemeente is dat dit het politieke niveau is dat het dichtst bij jou, de burger, staat. Als burger voel je je waarschijnlijk het meest betrokken bij wat er gebeurt en wordt beslist in jouw gemeente. Een gemeente speelt daarom een sleutelrol in de relatie tussen jou en de overheid. Daarbij is het volgens ons belangrijk dat de gemeente alle mogelijke communicatiekanalen met de burger optimaal gebruikt om zoveel mogelijk mensen te bereiken en betrokken te houden. Daarnaast moet je als burger op tijd op de hoogte zijn van beslissingen die een impact hebben op jou en je omgeving. En dat op een manier die duidelijk en begijpbaar is. Ten slotte moet er ook plaats zijn voor initiatieven en inspraak van burgers die zich niet politiek engageren. Dit zijn mensen die heel betrokken zijn bij hun gemeente, die laat je niet in de kou staan. Onze concrete voorstellen Betere communicatie De website herselt.be is aan een nieuw jasje toe. We gaan voor een website met een gebruikersgerichte structuur en met goed begrijpbare teksten. Het moet de toegangspoort zijn voor alle diensten, handelaars, verenigingen en activiteiten in de gemeente. Via 1 klik brengen we zo iedereen meer samen. Een mooi voorbeeld: www.geel.be. We zetten in op meer digitale dienstverlening en communicatie. Zo krijgen de loketmedewerkers meer tijd om mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken, verder te helpen. Eindresultaat: betere dienstverlening voor elke doelgroep. Elke medewerker van de gemeente heeft op een of andere manier contact met burgers. Door te zorgen dat al het gemeentepersoneel van de belangrijkste zaken op de hoogte is, helpen we hen echte ambassadeurs van hun gemeente te zijn. Tijd voor transparantie op mensenmaat Inzageprocedures, bekendmakingen, dossiers … moeten toegankelijker zijn voor elke burger. Duidelijke, menselijke taal en minder omslachtige procedures zijn hierbij voor ons cruciaal. Daar zetten we op in. We investeren in actieve en passieve openbaarheid van bestuur. We zorgen dat je vlot antwoord krijgt op jouw vragen voor inzage in bestuursdocumenten. We bieden actief overzichtelijke en helder verwoorde informatie en documenten via de gemeentelijke website aan. We zorgen ook dat de gemeente duidelijke informatie geeft over welke informatie waar beschikbaar is. Zo keren we de logica om: burgers moeten geen moeizame zoektocht ondernemen naar het juiste document, maar het bestuur leidt burgers actief naar relevante informatie. We beschouwen klachten als een kans. We willen dus niet enkel zorgen voor een goed antwoord en opvolging, maar we trekken uit klachten ook de juiste lessen om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren.Voor ons mag het besluitvormingsproces in Herselt ook transparanter en interactiever. We maken verslagen van de gemeenteraad op een vlot toegankelijke manier beschikbaar via de website (audio/video, vlot doorzoekbaar en beschikbaar per apart punt, schriftelijke verslagen met oog voor leesbaarheid). Dat willen we ook doen voor de besluiten van het college (uiteraard met uitzondering van vertrouwelijke informatie, zoals persoonlijke aangelegenheden). Om de aantrekkelijkheid van de gemeenteraad nog te vergroten willen we ook inzetten op live streaming. Maar ook meer eenvoudige ingrepen ondersteunen we, zoals heldere informatie over de punten op de agenda, publieksvriendelijke aanvangsuren en agendaopbouw,... Participatie De wetgeving biedt een aantal mogelijkheden om burgers inspraak te verlenen op de gemeenteraad door bijvoorbeeld voorstellen te agenderen, verzoekschriften in te dienen, deel te nemen aan een vragenkwartiertje,… Die mogelijkheden willen we benutten. We zorgen voor een laagdrempelige regeling en beschouwen deze instrumenten niet als een verplicht nummertje, maar als een gelegenheid om de dialoog met burgers aan te gaan. Met het project ‘Herteken Herselt’ zette het huidige bestuur de eerste stappen naar meer participatieve besluitvorming. Ook al was niet iedereen tevreden over het resultaat, de eerste stap is gezet. Wij willen die aanpak verder zetten en burgers met de hulp van ervaren begeleiders nauwer betrekken bij het beleid. Mensen samen iets laten doen is één van de krachtigste vormen van participatie. Via wijkbudgetten willen we als lokale overheid actief burgerinitiatieven ondersteunen. Waar nodig voorzien we logistieke en/of personele ondersteuning door de gemeente, maar we laten ook voldoende ruimte voor onafhankelijkheid. We willen aan de slag met burgerpanels, op projectbasis of meer structureel, b.v. door bij het begin van de legislatuur, jaarlijks, rond bepaalde thema’s of voor specifieke regio’s een groep burgers uit te loten voor overleg en aanbeveling aan raad en college. Dit is deliberatieve democratie, waarbij burgers tot besluiten komen op basis van informatie, overleg en uitwisseling van argumenten. Het blijkt een krachtig instrument waarbij deelnemers er in slagen het algemeen belang te laten doorwegen boven particuliere belangen.